Uznesenie z výročnej členskej schôdze MO SRZ Sládkovičovo konanej dňa 15. 3. 2014

Správa  návrhovej komisie

z výročnej členskej schôdze MO SRZ  Sládkovičovo konanej dňa  15. 3. 2014

Návrhová komisia zapísala pripomienky a návrhy do uznesenia a preto dáva na schválenie návrh uznesenia v nasledujúcom znení:

U Z N E S E N I E

z výročnej členskej schôdze MO SRZ  Sládkovičovo konanej dňa  15. 3. 2014 

 1. Konštatuje, že

Úlohy vyplývajúce z plánu hlavných úľoch MO SRZ  Sládkovičovo konanej v roku 2013 boli pravidelne kontrolované, hodnotené a bola zabezpečená ich realizácia.

 1. Berie na vedomie
 • Správu mandátovej komisie  MO SRZ  Sládkovičovo
 • Správu volebnej komisie  MO SRZ  Sládkovičovo
 1. Schvaľuje
 • Správu o činnosti organizácie, vyhodnotenie rozpočtu, účtovnú závierku a správu kontrolnej komisie MO SRZ  za rok 2013
 • Plán činnosti a rozpočet organizácie na rok 2014
 • Plán hlavných úloh organizácie na rok 2014
 • Schvaľuje nový výbor MO SRZ  v zložení
1. Baláž Peter
2. Bednárik Karol
3. Horváth Ladislav
4. Horváth Vojtech
5. Chrenko Peter
6. Jurík Pavel
7. Kuzniar Branislav
8. Mackura Bohuš
9. Mackura Milan
10. Macsai Eugen
11. Ing.Menyhárt Štefan
12. Mikeš Viliam
13. Ing.Pethöová Mária
14. Renczes Ján
15. Mgr.Szkladányi Ladislav
16. Bc. Zsille Béla
 • Schvaľuje členov kontrolnej komisie MO SRZ  v zložení
1.  Manek Ronald  
2.  Maják Anton  
3.  Surovec Štefan  
4.  Vígh Imrich

5.  Ondrejkovič Tibor

 • Schvaľuje delegátov na snem SRZ
1.  Ing. Menyhárt Štefan
2.  Ing. Pethöová Mária

Náhradníka

1. Mackura Bohuš

 • VČS schvaľuje že zostatok príjmu vo výške 5680 euro za neodpracované brigády bude použitých ako dobrovoľný príspevok na zarybnenie.
 1. Ukladá výboru
 • Zabezpečiť realizáciu plánu hlavných úloh organizácie na rok 2014
  • Prerokovať a riešiť na zasadnutiach výboru diskusné príspevky odznené na výročnej členskej schôdzi MO.
 • Prerokovať s poľovníckou organizáciou otázku vodenia psov na revír Vincov Les a dohodnúť umiestnenie tabúl s vhodným textom na spôsob vodenia psov.

Návrhová komisia

 • Predseda: Ing. Menyhárt Štefan
 • Člen: Jurík Pavol st.
 • Člen: Csandal Juraj

Sládkovičovo  15. 3. 2014

Comments are closed.