Návrh na uznesenie z Členskej schôdze 12.04.2015

Návrh   na   uznesenie   z   Členskej   schôdze
konanej dňa 12.04.2015 .
Návrhová komisia predkladá Členskej schôdzi MO SRZ Sládkovičovo po vypočutí správ,
zamerania činnosti za rok 2014 a návrhu rozpočtu na rok 2015 tento návrh na uznesenie.
1 Členská schôdza berie na vedomie:
* správu o činnosti MO SRZ Sládkovičovo za rok 2014
* správu o hospodárení MO SRZ Sládkovičovo za rok 2014
* správu kontrolnej a revíznej komisie MO SRZ Sládkovičovo za rok 2014
* správu hospodára a vedúceho rybárskej stráže
2 Členská schôdza schvaľuje:
* plán práce a činnosti MO SRZ Sládkovičovo na rok 2015
* účtovnú závierku za rok 2014 a návrh rozpočtu na rok 2015
* plán zarybnenia na rok 2015
* použiť rozdiel z príjmov za brigády, ktoré členovia neodpracovali ako dobrovoľný
príspevok na zarybnenie.
* lovnú mieru kapra, ktorého je možné si privlastniť v rozpetí od 40cm do 60 cm
* po jesennom zarybnení si loviaci môže privlastniť do 31.12 – 2 ks kapra a
do 15.3. nasledujúceho roka 2 ks kapra
* vyberanie príspevku vo výške 10; € od každého dospelého člena na odbahnenie
štrkoviska Vincov Les
* neprijatie pána Mihála za člena MO SRZ Sládkovičovo z dôvodu jeho členstva v inej organizácii
3   Členská schôdza ukladá:
* Výboru MO SRZ Sládkovičovo riadiť činnosť organizácie podľa plánu činnosti na rok 2015
* Výboru MO SRZ Sládkovičovo hospodáriť s prostriedkami organizácie podľa rozpočtu
 na rok 2015
* Výboru MO SRZ Sládkovičovo naďalej organizovať pravidelné kontroly rybárskych revírov
* Výboru MO SRZ Sládkovičovo zabezpečiť plnenie úloh vyplývajúcich z diskusných príspevkov
odsúhlasených členskou schôdzou.
v Sládkovičove 12.04.2015
Jaroslav Fulko
Štefan Surovec Ing.Štefan Menyhart
členovia návrhovej komisie predseda návrhovej komisie

Comments are closed.