O B E Ž N Í K na rok 2017

Vážení športoví rybári!

Výbor MO SRZ Sládkovičovo pre informáciu svojich členov vydáva na rok 2017 tento obežník. Každý člen organizácie je povinný do 15.01.2017 odovzdať riadne vyplnený a zosumarizovaný  „ PREHĽAD O ÚLOVKOCH“  za rok 2016 osobne do poštovej schránky na rybárskom dome, Fučíkova 4, Sládkovičovo, alebo poštou na adresu:

MO SRZ Sládkovičovo

Fučíkova 4

925 21 Sládkovičovo

V prípade, že prehľad o úlovkoch nebude včas doručený na adresu MO SRZ Sládkovičovo, t.j. do 15.01.2017, dotyčnému rybárovi nebude vydané  povolenie na  rok 2017. Člen, ktorý sa rozhodol vybrať rybárske povolenie pred 15.01.2017, vyplnený a zosumarizovaný prehľad o úlovkoch odovzdá najneskôr pri preberaní povolenia na rok 2017.

Platenie členských príspevkov a vydávanie povolení

Vydávanie  povolení na rybolov a členských príspevkov bude uskutočňované na Rybárskom dome, Fučíkova 4 Sládkovičovo od 6.1. do 31.03.2017 každý piatok od 15.00 do 20.00 hodiny, ak stanovený deň nespadá na sviatok.

Každý člen MO SRZ Sládkovičovo k obežníku na rok 2017 obdrží aj poštovú poukážku a na základe priloženej  tabuľky(Vydávanie povolení na rybolov v roku 2017) uhradí druh povolenia, ktorý si vybral. Po uhradení ceny povolenia sa dostaví na rybársky dom v deň vydávania povolenia, preukáže sa s ústrižkom poštovej poukážky na  základe ktorého mu bude vystavené povolenie na rybolov. 

Členské príspevky je potrebné uhradiť najneskoršie do 31.03.2017, inak členovi zaniká členstvo v SRZ v zmysle Zákona o rybárstve č. 139/2002 Z. z.

Každý, kto si zakúpi povolenie na rybolov je povinný si zaplatiť aj ročný alebo trojročný rybársky lístok na príslušnom mestskom alebo obecnom úrade podľa miesta trvalého pobytu. Od poplatkov za ročný (trojročný) rybársky lístok sú oslobodené osoby do štrnásť rokov.

Kto sa chce stať novým členom MO SRZ, musí podať písomnú žiadosť na MO SRZ Sládkovičovo, ktorú Výbor MO SRZ Sládkovičovo prerokuje a rozhodne o jeho prijatí alebo neprijatí za člena.

Termíny školení a skúšok nových členov budú uverejnené na webovej stránke MO SRZ Sládkovičovo. www.srzsladkovicovo.sk

Nový člen SRZ ako aj dieťa od 3-15 rokov,  pri zakúpení povolenia musí dodať 1x fotografiu, ktorá sa nalepí do  členskej legitimácie.

Členská schôdza

Členská schôdza MO SRZ Sládkovičovo sa uskutoční dňa 11.2.2017 v starom Kultúrnom dome v Sládkovičove podľa priloženej pozvánky.

Pracovná povinnosť členov

Podľa §6 ods. 2 pís. i Stanov SRZ každý dospelý člen, okrem žien a invalidných dôchodcov má pracovnú povinnosť odpracovať 10 brigádnických hodín. Každý člen je povinný sa informovať osobne u členov výboru, na webovej stránke MO SRZ Sládkovičovo alebo na Rybárskom dome v Sládkovičove o termínoch konania brigádnických aktivít.

Po odpracovaní 10 brigádnických hodín bude členovi vrátený poplatok za odpracovanú brigádu.

Podmienky odpracovania a organizovania brigádnickej činnosti nájdete aj na www.srzsladkovicovo.sk .

Tradičné preteky rybárov

V roku 2017 organizujeme tradičné preteky na Rašelinisku Veľký Grob.

Tradičné rybárske preteky sa uskutočnia dňa 6.05.2017   v čase od 7.00 do 13.00 hodín. Štartovné 20,00 € na dve udice. Predpredaj štartovných lístkov bude od 6.1.2017 do 30.4.2017 na Rybárskom dome v dňoch vydávania povolení a v deň pretekov  od 6.00 do 7.00 hod. na rašelinisku. Počet štartujúcich rybárov je limitovaný na 150, preto je potrebné si včas zabezpečiť štartovný lístok. Zúčastniť sa môžu aj občania bez povolenia na rybolov.

Preteky detí:

Preteky detí sa uskutočnia dňa  24.06. 2017 na štrkovisku Vincov les od 8.00 do 11.00 hod. Zúčastniť sa môžu deti do 14 rokov. Spôsob lovenia: na jednu udicu na plávanú. Preteky budú hodnotené podľa pravidiel CIPS. Hodnotné ceny obdržia víťazi vekových kategórií venovaných MO SRZ Sládkovičovo.

Výbor MO SRZ dáva na vedomie, že na všetkých rybníkoch je  prísny zákaz kúpania a zakladania otvoreného ohňa. Ďalej je zákaz stanovania pre osoby, ktoré nie sú držiteľmi povolení na rybolov.

Vážení športoví rybári!

 Aj tento rok si Vás dovoľujeme osloviť a požiadať o podporu našich aktivít formou darovania 2% z Vašej dane z príjmov. Takýmto spôsobom môžete podporiť naše verejnoprospešné aktivity v oblasti ochrany a tvorby životného prostredia a v oblasti podpory športu detí a mládeže.

Ak sa rozhodnete darovať 2% Vašej dane organizácii MO SRZ Sládkovičovo, pošlite alebo osobne doručte na MO SRZ Sládkovičovo do konca marca 2017 vyplnené vyhlásenie spolu s potvrdením o zaplatení dane. Za podporu našej organizácie Vám vopred ďakujeme. 

Výbor MO SRZ Sládkovičovo želá svojim členom veľa šťastia, zdravia a v roku 2017 veľa úspechov v osobnom živote  a pri love na revíroch našej organizácie!

!!! PETROV ZDAR !!!

Comments are closed.