P O Z V Á N K A

Výbor MO SRZ Sládkovičovo Vás srdečne pozýva na členskú schôdzu, ktorá sa bude konať dňa

11. februára 2017 so začiatkom od 09.00 hodiny

v starom Kultúrnom dome v Sládkovičove.

 Program Členskej schôdze MO SRZ Sládkovičovo:

  1. Otvorenie
  2. Voľba pracovného predsedníctva a pracovných komisií (mandátovej a návrhovej)
  3. Správa o činnosti organizácie a výboru MO SRZ Sládkovičovo za rok 2016 a Plán hlavných úloh na rok 2017
  4. Správa hospodára a vedúceho Rybárskej stráže MO SRZ Sládkovičovo
  5. Správa o hospodárení organizácie a Výboru MO SRZ   Sládkovičovo za rok 2016 a Návrh rozpočtu pre rok 2017
  6. Správa kontrolnej komisie
  7. Prestávka – občerstvenie
  8. Diskusia
  9. Návrh na uznesenie
  10. Záver

Oznamujeme Vám, že povinnosťou každého člena je zúčastniť sa členskej schôdze. Pri prezentácii každý člen preukáže platnosť svojho členstva členským preukazom.

Sládkovičovo, 15.11.2016

P E T R O V   Z D A R

Comments are closed.