Mládež

Plán práce krúžku mladých rybárov pre školský rok 2015/2016

 

Krúžok mladých rybárov pracuje pri základnej škole v Pustých Úľanoch. Za odborné vedenie krúžku zodpovedá Ing. Mária Pethöová, členka výboru MO SRZ Sládkovičovo. V prípade potreby sa na príprave detí v krúžku podieľajú ďalší poverení členovia MO SRZ. Krúžok pracuje na základe vlastného plánu práce, pričom sú rešpektované poveternostné podmienky tak, aby deti vo voľnej prírode neboli počas práce v krúžku ohrozené nepriaznivým počasím.

1/ Práca v krúžku je rozdelená na dve časti:

a/ teoretická príprava detí v učebni, ktorá pozostáva z poznávania druhov rýb, ich ochrany a doby hájenia, času lovu, poznávania druhov rybárskeho náčinia a ich správneho pomenovania, nacvičovania prípravy a montáže rybárskeho náčinia, viazania uzlov a háčikov, poznávania jednotlivých druhov nástrah pre ryby, prípravy a miešania krmiva pre ryby, nacvičovania manipulácie s podberákom, ako aj správneho uchovania ulovenej ryby,

b/ praktická príprava detí pri vode prebieha len v prípade priaznivého počasia, pričom je rešpektovaná zásada ochrany zdravia detí. Počas praktickej prípravy sa deti  učia narábať s rybárskym prútom, a to v prvom poradí s bičom. Pokiaľ toto zvládnu nasleduje zoznámenie s rybárskym prútom s navijakom typu bolonéza, feeder, match, kaprársky prút a prívlačový prút na dravce.

2/ Krúžok má riaditeľom školy pridelenú učebňu, v ktorej sa príprava detí začína o 13,30 hod., teda po vyučovaní. Doba trvania činnosti krúžku v učebni ( v prípade nepriaznivého počasia) je do 15,00 hod..

Praktická príprava detí v rybárskych revíroch, teda pri vode ( v prípade priaznivého počasia ) začína taktiež o 13,30 hod.. Začína odchodom z budovy školy, po ktorej nasleduje absolvovanie cesty k rybárskemu revíru. Prí vode nasleduje rozbalenie rybárskych prútov, miešanie krmiva, kŕmenie a samotný lov rýb. Doba práce detí v krúžku môže v týchto prípadoch trvať najviac do 16,00 hod., pričom sú rešpektované odchody autobusov, ktorými deti cestujú domov, pokiaľ to oznámia vedúcej krúžku.

3/ Krúžok pracuje v pravidelnom dvojtýždňovom intervale, t. j. každý druhý utorok v nepárnom týždni ( poznámka: mimo utorkov počas prázdnin a sviatkov). Ak sa krúžok nemôže konať z iných neočakávaných prekážok na strane vedúcej krúžku, tak konanie krúžku sa nahradí v nasledujúci párny týždeň v utorok. Deti sú o prípadnej zmene termínu konania krúžku včas informované cez školský rozhlas.

4/  Rozvrh termínov konania krúžku v školskom roku 2015/16

Mesiac                   Dátum konania krúžku        Poznámka

 

september 2015      8. a 22.

október 2015           6. a 20.

november 2015       3.                                         17. sviatok

december 2015       1. a 15.                                29. prázdniny

január 2016             12. a 26.

február 2016            9.                                        23. prázdniny

marec 2016              8. a 22.

apríl 2016                 5. a 19.

máj 2016                  3. a 17. a 31.

jún 2016                   14. a 28.

 

5/  Deti sú počas prípravy v krúžku vedené aj k poznaniu pravidiel správania sa rybára pri vode počas lovu rýb, ako aj k povinnostiam rybára pri vyplnení záznamov o dochádzke k vode a prehľadu o úlovkoch.

Okrem toho sú deti vedené aj k súťaživosti s tým cieľom, aby sa mohli zúčastniť detských rybárskych pretekov MO SRZ Sládkovičovo, ktoré sú pravidelne organizované pred koncom školského roka.

Pokiaľ budú v krúžku také deti, ktorých rodičia budú mať  záujem o účasť ich dieťaťa na celoslovenských pretekoch detí  „ŠTUPLÍK CUP 2016“, tak počas letných prázdnin v roku 2016 bude vedúcou krúžku zabezpečené ich prihlásenie na tieto preteky. Účasť detí na celoslovenských pretekoch sa uskutoční za prítomnosti rodičov detí a vedúcej krúžku. Termín konania týchto pretekov bude známy až v januári 2016.

V  Sládkovičove  22.9.2015

Vypracovala:

Ing. Mária Pethöová