Brigády

Organizovanie

brigádnickej činnosti v podmienkach

MO SRZ Sládkovičovo

Vážení Členovia MO SRZ Sládkovičovo!

Touto cestou si Vás dovoľujeme oboznámiť s novým spôsobom organizovania a vykonávania brigádnickej činnosti, o ktorom spôsobe sa rozhodol Výbor MO SRZ Sládkovičovo na svojom zasadnutí dňa 23.8.2016 uznesením č. 21/2016.

Funkciou vedúceho brigádnickej činnosti bol poverený pán Tomáš Hrdlica, tel: +421950488585, ktorý dostal za úlohu organizovať a koordinovať činnosť brigádnických skupín, určovať vedúcich skupín a zabezpečiť vyplácanie preddavkov po odpracovaní povinnej bridády.

Aj touto cestou chceme pripomenúť všetkým našim členom, že podľa Stanov SRZ je každý člen SRZ povinný odpracovať 10 brigádnických hodín vo svojej organizácii, aj člen, ktorý si nevybral povolenie na rybolov a zaplatil si členské poplatky.

Každým rokom však účasť na brigádach klesá a k dnešnému dňu za rok 2016 si brigádu odpracovalo iba cca. 10% členov, ktorí majú túto povinnosť.

Naším spoločným cieľom je rozvoj organizácie, avšak k tomu nestačí len výbor organizácie, ale nevyhnutne potrebujeme pomoc členov, ktorých je to v podstate záujmom aj povinnosťou spolupracovať na rozvoji.

Aby táto spolupráca bola zabezpečená, výbor je nútený prijať opatrenia, ktoré dúfame, prinesú zvýšenie záujmu našich členov o účasť na brigádach, na rozvoji organizácie.

Uznesením č. 21/2016 zo dňa 23:8.2016 výbor sa rozhodol zvýšiť preddavok za neodpracovanú brigádu na 40,- € každému členovi, ktorý si neodpracoval brigádu v predchádzajúcom roku a na 25,- € pre člena, ktorý si brigádu odpracoval v predchádzajúcom roku. Preddavok vo výške 25,- € platia aj členovia, ktorí dovŕšili 65 rokov fyzického veku.

Zdôrazňujeme, že preddavok je len záloha, ktorá bude členovi vyplatená v plnej výške po odpracovaní 10 brigádnických hodín. Veríme, že toto rozhodnutie členovia pochopia ako krok k snahe zvýšiť všeobecný záujem o chod organizácie.

Výbor má veľa dobrých názorov a plánov na zlepšenie podmienok rybolovu na revíroch organizácie, ale bez aktívnej účasti členov sa nám ich len ťažko podarí zrealizovať. Preto Vás žiadame, aby ste sa zaujímali o chod organizácie a aktívnym prístupom k realizácii úloh a podieľali na jej rozvoji.

Na konci roka 2016, cca v mesiaci december bude na našich webových stránkach zverejnený aktuálny zoznam členov, ktorí si za rok 2016 odpracovali povinnú brigádu. Títo členovia zaplatia zálohu 25,- €  ostatní 40,- €. Aktuálny zoznam bude mať k dispozícii aj osoba určená na výdaj povolení.

Žiadame členov, aby k tomu pristupovali veľmi zodpovedne a zaplatili šekom správnu sumu. Povolenie bude vydané iba členom, ktorí zaplatia správnu sumu šekom, doplatok v hotovosti nebude možný. Pri vydaji povolení od roku 2017 bude každému členovi vydaný preukaz pre brigádnickú činnosť, kde sa bude viesť evidencia jeho účasti na brigádach. Tento preukaz si bude každý člen povinný priniesť na brigádu spolu s členským preukazom.

Plán brigád sa bude pravidelne zverejňovať a aktualizovať na našich webových stránkach a bude vyvesený aj na rybárskom dome. V pláne bude uvedené miesto konania brigády, dátum a čas konania, druh prác, počet zúčastnených, ktorý bude limitovaný v závislosti od druhu plánovaných prác, predpokladaný počet odpracovaných hodín a zodpovedný vedúci brigády.

Povinnosťou člena, ktorý sa bude chcieť zúčastniť bude:

  1. Zaujímať sa, resp. sledovať termíny brigád na našej internetovej stránke alebo na rybárskom dome, prípadne zisťovať telefonicky uvedúceho brigádnickej činnosti. Výbor MO SRZ Sládkovičovo nebude členov kvôli brigádam nijako kontaktovať!!!
  1. Ak sa člen rozhodne na niektorej z brigád zúčastniť, je potrebné, aby sa skontaktoval so zodpovedným vedúcim za tú danú brigádu. Pri každej brigáde bude uvedené tel. číslo zodpovednej osoby. Je to potrebné preto, aby zodpovedný za brigádu mal prehľad, koľko účastníkov na danej brigáde zúčastní, pretože počet brigádnikov je limitovaný. V prípade, že je brigáda obsadená, musí si člen iný termín brigády.
  1. Brigádnik je povinný zabezpečiť si pracovné a ochranné pomôcky (lopatu, vidly, hrable, sekeru, rukavice, okuliare a pod.), Výbor zabezpečí v prípade potreby krovinorez, motorovú pílu a PHM.

Brigády sa môže zúčastniť len člen, ktorý si už zaplatil povolenie a uhradil preddavok za neodpracovanú brigádu pre aktuálny rok!!!