História

Lov a chov rýb patrí určite k najstarším ľudským činnostiam. Rybárstvo je tu už veľmi dlho, v minulosti ľudia lovili a chovali ryby hlavne z dôvodu obživy. Postupom času sa však aj rybárstvo ako také začalo vyvíjať. Ryby sa nelovili už len sieťami, ale čím ďalej viac ľudí prichádzalo na to, že loviť ryby udicou im prináša nie len potravu, ale hlavne pôžitok z lovu. A tak vlastne vzniklo „športové rybárstvo“ ako ho poznáme dnes.

Už v prvej polovici minulého storočia začali vznikať prvé rybárske spolky. Organizovanie v rybárskych spolkoch však nebolo ani z ďaleka také ako dnes. Aj keď už fungoval SRZ, neboli vytvorené miestne a mestské organizácie SRZ, neexistovala žiadna legislatíva, ktorá by toto organizovanie v spolkoch, ale hlavne športový lov rýb zjednodušila. Zásadný skok pre rybárov z nášho mesta a blízkeho okolia nastal v roku 1973. Vtedy sa rybári mohli začať organizovať v MsO SRZ Galanta, neskôr v roku 1979 sa mohli stať členmi 2. obvodnej organizácie v Sládkovičove. Toto určite plodné fungovanie pod krídlami MsO SRZ Galanta fungovalo až do roku 1986, kedy sa miestny rybári rozhodli, že sa osamostatnia.

Nazrime preto do Kroniky MO SRZ Sládkovičovo, o ktorú sa vzorne stará p. Eugen Macsai spolu s manželkou, aby sme zistili ako to bolo:

Žiadosť o osamostatnenie

Dňa 24.1.1986 výbor 2. obvodnej organizácie Sládkovičovo rozhodol na základe uznesenia MsV KSS č. 68/85 zo dňa 22.10.1985 utvoriť novú miestnu organizáciu v Sládkovičove  odlúčením od MsO Galanta.

vyborSúčasne bol určený prípravný výbor v tomto zložení:

Štefan Kiss, Vojtech Chrenko, Ing. Mária Pethoövá, Imrich Vígh, Vojtech Brunner, Ladislav Klokner, Štefan Bugár. 

Žiadosťou zo dňa 19.2.1986 požiadal Predsedníctvo KV SRZ v Komárne o utvorenie novej Miestnej organizácie SRZ v Sládkovičove.   (Foto1)

Rozhodnutie

KV SRZ v Komárne listom č257/86 zo dňa 18.11.1986 oznámil, že Predsedníctvo ÚV SRZ na svojom zasadaní dňa 28.8.1986 schválilo založenie novej MO SRZ v Sládkovičove s územným obvodom obcí:

Veľké Uľany, Jelka, Pusté Uľany, Veľký Grob, Réca, Abrahám, Králová pri Senci, Kostolná pri Dunaji, Hosté, Veľká Mača, Malá Mača, Hrubá Borša, Jánovce, Hrubý Šúr a Boldog.

Novej organizácii boli pridelené tieto revíry:

č. 111 Rašelinisko Pusté Uľany
č. 112 Rašelinisko Tárnok
č .113 Rašelinisko Veľký Grob
č. 162 Štrkovisko Hrubá Borša
č. 187 Štrkovisko Sládkovičovo
č. 276 Vodná Nádrž Malá Mača
č. 018 Čierna Voda č.1

Založenie MO

Dňa 14.12.1986 na ustanovujúcej členskej schôdzi bol schválený návhr na utvorenie novej Miestnej organizácii SRZ v Sládkovičove za účasti 71 členov a zástupcov KV SRZ Komárno, MsO SRZ Galanta, MsV KSS a MsV KZ Sládkovičovo.

Ustanovujúca členská schôdza zvolila výbor MO SRZ Sládkovičovo v tomto zložení:

Kiss Štefan – Sládkovičovo
Chrenko Vojtech – Sládkovičovo
Molnár Ján – Sládkovičovo
Ing. Mária Pethoövá – Sládkovičovo
Mikeš Viliam – Sládkovičovo
Vígh Imrich – Sládkovičovo
Chrenko Milan – Sládkovičovo
Juhasz Ján – Sládkovičovo
Kakvic Eduard – Sládkovičovo
Kováč Alexander – Sládkovičovo
Rajková Mária – Sládkovičovo
Macsai Eugen – Veľké Uľany
Gerši Jozef – Sládkovičovo

Bola zvolená kontrolná a revízna komisia v tomto zložení:

Hain Pavol
Buday Ondrej
Link František 

A tak začala oficiálne a riadne fungovať naša organizácia MO SRZ Sládkovičovo. Ako jedno z prvých rozhodnutí na ustanovujúcej členskej schôdzi bolo prijatie dnes už možno trochu úsmevne vyzerajúceho „Socialistického záväzku“ dnes skôr známeho ako uznesenie VČS. Taktiež bol prijatý prvý plán zarybnenia.

Socialistický záväzok

Kolektív socialistických záväzkov na rok 1987 prijatý na počesť 70. výročia VOSR.
My členovia základnej organizácie MO SRZ Sládkovičovo so svojimi 313 členmi sa zaväzujeme v roku 1987:
odpracovať pri zveľaďovaní a skrášľovaní miest a obcí 150 brigádnických hodín.
Na úseku politicky – výchovnom a kultúrno – výchovnom uskutočniť v roku 1987 tieto hlavné podujatia:

  • školenie pionierov a mládeže – máj 1987
  • rybárske preteky vo V. Grobe a Sládkovičove apríl-máj 1987

Všetky záväzky bolo splnené. Prebehlo prvé zarybnenie podľa prijatého plánu zarybnenia. Pri obnove rybárskeho domu, výrobe stánkov a kuchynského náčinia sa odpracovalo omnoho viac brigádnických hodín ako bolo sľúbené. Nový výbor usporiadal tradičné rybárske preteky vo Veľkom Grobe a Sládkovičove, taktiež detské preteky. Usporiadal Rybársky ples, ktorý sa tešil veľkému záujmu, zúčastnilo sa ho 299 hostí. (foto2 až foto13)

Dňa 21.8.1987 sme sa rozlúčili s naším dlhoročným členom, priateľom, funkcionárom a hlavne zakladateľom našej MO pánom Chrenkom Vojtechom, česť jeho pamiatke.

A tak od roku 1988 pracoval výbor v tomto zložení: Štefan Kiss – predseda, Macsai Eugen – podpredseda, Zsille Vojtech – tajomník, Ing. Pethoövá Mária – učtovník, Mikeš Viliam – pokladník, Vígh Imrich – hospodár, Kováč Alexander – pom. Hospodár, Gerši Jozef – vedúci RS, Chrenko Milan – vedúci brig. činnosti, Juhasz Ján a Toth Vladimír – práca s mládežou, Kakvic Eduard a Vavrík Viliam – členovia výboru. Členovia kontrolnej a revíznej komisie: Hain Pavol – predseda, Buday Ondrej a Link František členovia.

Smutný deň našej organizácie nastal dňa 20.3.1988 kedy došlo na rieke Čierna voda k havárii a následnému hromadnému úhynu rýb. Dôvod úhynu bol prítomnosť pesticídov vo vode, vinník havárie bol nezistení. Škoda bola vyčíslená na 164450,- KČS. Táto suma bola aj uhradená Ústredným orgánom SRZ.

Bohužiaľ tohto roku došlo ešte k jednej havárii presnejšie dňa 16.11. Vinníkom bol tento krát SLOVNAFT Bratislava. Vyčíslená škoda bola 259520,- KČS. Avšak táto suma nebola našej MO nikdy uhradená. (foto 14 až 20)

V roku 1990 pribudol do výboru Katona Štefan ako člen výboru, Brunner Vojtech ako pom. hospodár, Chudý Tibor – práca s mládežou. Kakvic Eduard sa stal členom kontrolnej komisie. V tomto roku mala naša organizácia 339 členov vrátane detí a ml. rybárov.

V roku 1994 nastúpil na čelo organizácie p. Mikeš Viliam, ktorý ju viedol do 2014. V roku 2014 na jeho miesto nastúpil Zsille Vojtech a vedie organizáciu až do dnešných dní…

Zoznam všetkých členov výboru:

Kiss Štefan – bol v prípravnom výbore ktorý v roku 1986 zakladal organizáciu a ako predseda viedol organizáciu do roku 1993
Chrenko Vojtech – zakladal organizáciu v roku 1986, opustil nás v roku 1987
Ing. Mária Pethoövá – zakladala organizáciu v roku 1986 a ako pokladník je vo výbore dodnes
Imrich Vígh – zakladal organizáciu v roku 1986, po vzniku organizácie mal funkciu hospodára a je vo výbore dodnes
Brunner Vojtech – zakladal organizáciu v roku 1986 a pôsobil vo výbore do 1999
Klokner Ladislav – zakladal organizáciu v roku 1986
Štefan Bugár – zakladal organizáciu v roku 1986
Molnár Ján – bol členom výboru, ktorý ustanovila prvá ustanovujúca členská schôdza MO SRZ Sladkovičovo v roku 1986
Chrenko Milan – bol členom výboru, ktorý ustanovila prvé ustanovujúca členská schôdza v roku 1986 a pôsobil vo výbore do roku 1995
Juhasz Ján – bol členom výboru, ktorý ustanovila prvá ustanovujúca členská schôdza v roku 1986 a pôsobil vo výbore do roku 2003
Kakvic Eduard – bol členom výboru, ktorý ustanovila prvá ustanovujúca členská schôdza v roku 1986 a pôsobil vo výbore do roku 1990, od 1990 do 2012 bol členom kontrolnej a revíznej komisie
Kováč Alexander – bol členom výboru, ktorý ustanovila prvá ustanovujúca členská schôdza v roku1986 a pôsobil vo výbore do roku 1990
Rajková Mária – bola členom výboru, ktorý ustanovila prvá ustanovujúca členská schôdza v roku1986
Macsai Eugen – bol členom výboru, ktorý ustanovila prvá ustanovujúca členská schôdza v roku1986 a pôsobil vo výbore do 2015
Gerši Jozef – bol členom výboru, ktorý ustanovila prvá ustanovujúca členská schôdza v roku1986 – 1990
Hajn Pavol – bol členom kontrolnej a revíznej komisie od roku 1986 do roku 1997
Buday Ondrej – bol členom kontrolnej a revíznej komisie od roku 1986 do roku 2006
Link František – bol členom kontrolnej a revíznej komisie od roku 1986 do roku 1989
Zsille Vojtech – bol členom výboru od roku 1988 a je členom dodnes
Vavrík Viliam – bol členom výboru od roku 1988 do 1992
Chudý Tibor – bol členom výboru od roku 1990 do 1992
Katona Štefan – bol členom výboru od roku 1990 do 1997
Buday Jozef – bol členom výboru od roku 1991 do 1994
Urbančok Martin – bol členom výboru od roku 1993 do 1997
Mackura Bohuš – je členom výboru od roku 1993 až do dnes
Renczes Ján – je členom výboru od roku 1993 až do 2015
Balász Peter – je členom výboru od roku 1994 až do 2015
Szkladanyi Ladislav -  je členom výboru od 1995 do dnes
Šupala Michal – bol členom výboru od roku 1998 do roku 2003
Surovec Štefan – je členom kontrolnej a revíznej komisie od roku 1998 až do 2015
Mackura Milan – je členom výboru od roku 1999 až do 2015
Oros Richard – bol členom výboru od roku 2000 do roku 2005
Lizák Jozef – bol členom výboru od roku 2002 do roku 2007
Bartaloš Zoltán – bol členom výboru od roku 2002 kedy tragicky zahynul a opustil naše rady, česť jeho pamiatke
Horváth Ladislav – je členom výboru od roku 2002 až do 2015
Chrenko Peter – je členom výboru od roku 2003 až do dnes
Brunner Boris – bol členom výboru od roku 2004 do roku 2008
Maják Anton – je členom kontrolnej a revíznej komisie od roku 2006 až do dnes
Bednárik Karol – je členom výboru od roku 2007 až do 2015
Kuzniar Branislav – je členom výboru od 2008 až do dnes
Menyhárdt Štefan – je členom výboru 2009 až do dnes
Vígh Marian – bol členom výboru od roku 2009 do 2012
Jurík Pavol ml. – je členom výboru od roku 2011