Povolenky

Snímka

SMERNICA

pre vydávanie povolení na rybolov v podmienkach

MO SRZ Sládkovičovo

Článok I.

Úvodné ustanovenia

 

 1. Táto smernica je vydaná na základe rozhodnutia Výboru MO SRZ Sládkovičovo, v súlade so smernicami Rady SRZ pre vydávanie povolení, v súlade so Stanovami a Organizačným poriadkom SRZ a v súlade so Zákonom o rybárstve SR.
 2. Táto smernica obsahuje ustanovenia, ktorými sú prispôsobené dokumenty, uvádzané v Článku I., ods.1 na podmienky MO SRZ Sládkovičovo.

Článok II.

Vydávanie povolení na rybolov

 1. MO SRZ Sládkovičovo vydáva povolenia na rybolov v zmysle týchto smerníc a základných dokumentov, uvedených v Článku I. ods.1. povolenia na rybolov vydáva skupina určená uznesením Výboru MO SRZ Sládkovičovo, ktorá má najmenej troch členov a svoju prácu vykonáva od decembra bežného kalendárneho roka do 31. júla nasledujúceho roka.
 2. Povolenia na rybolov sa vydávajú členom MO SRZ, členom klubov mladých rybárov, členom rybárskych krúžkov a deťom od troch do šiestich rokov fyzického veku. Podmienky vydávania povolení na rybolov pre jednotlivé skupiny sú stanovené touto smernicou.
 3. Povolenie na rybolov sa nevydáva členom SRZ, ktorí svojim konaním porušili Stanovy SRZ, Rybársky poriadok SRZ a Miestny rybársky poriadok, Zákon o rybárstve alebo zákony SR, ktorých dodržiavanie je podmienkou vydania povolenia na rybolov.
 4. Členovia skupiny pre vydávanie povolení na rybolov v sporných prípadoch, keď nevedia sa rozhodnúť o vydaní či nevydaní povolenia na rybolov členom s disciplinárnym trestom, vyžiadajú rozhodnutie predsedníctva MO SRZ Sládkovičovo vo veci.

 Článok III.

Druhy povolení na rybolov a ich finančná skladba

 1.  MO SRZ Sládkovičovo vydáva povolenia na rybolov na kaprové vody miestne a zväzové pre deti, mládež a dospelých.
 2. Ženy a zdravotne postihnuté osoby s preukazom ZŤP sú oslobodené od platení preddavkov za povinnú brigádnickú činnosť a organizovaných brigád sa nezúčastňujú.
 3. MO SRZ Sládkovičovo vydáva povolenia na rybolov pre deti do 14 rokov fyzického veku len po absolvovaní školenia a preverovacích skúšok. Neúspešne absolvované preskúšanie nie je podmienkou vydania či nevydania povolenia na rybolov.
 4. Mládež pri prechádzaní do skupiny dospelých členov absolvuje školenia a preskúšanie ako nový člen, avšak bez platenia zápisného nového člena.
 5. Poplatky nového člena sa skladajú z nasledujúcich položiek:
  • - zápisné vo výške – 100,- €
  • - administratívne poplatky vo výške – 15,- €
  • Celkom – 115,- €

6. Tabuľka druhov vydávaných povolení na rybolov je súčasťou týchto smerníc v prílohovej časti smerníc, ktorú prílohu môže upravovať Výbor MO SRZ Sládkovičovo na základe nastolených zmien v druhoch a cenách povolení na rybolov, určených Radou SRZ a zmien ich štrukturálnej skladby určených Výborom MO SRZ.

 

7. Miestne povolenie na kaprové vody pre členov cudzích základných organizácií sa nevydávajú.

Článok IV.

Spôsob a čas vydávania povolení

 Povolenia na rybolov sa vydávajú v režime bezhotovostného styku, tzn., že člen MO SRZ Sládkovičovo spolu s „Obežníkom“ na nasledujúci rok, obdrží poštovú poukážku s predtlačenými údajmi MO SRZ Sládkovičovo na uhradenie ceny povolenia na nasledujúcu rybársku sezónu. Člen, ako prílohu „Obežníka“, obdrží aj prehľad vydávaných povolení s rozpisom skladby ceny a celkovej ceny príslušného povolenia na rybolov. Člen po uhradení stanovenej ceny povolenia na rybolov sa preukáže ústrižkom poštovej poukážky, na základe ktorej mu bude vystavené povolenie na rybolov zodpovedajúce uhradenej ceny.

 1. A člen uhradil nesprávnu cenu povolenia, vydávajúci vystaví pre člena doplňujúcu poštovú poukážku, ktorou sa člen znova preukáže po uhradení. Povolenie na rybolov sa členovi vydá len na základe správne uhradenej ceny povolenia na rybolov.
 2. Doba, stránkové dni a hodiny na vydávanie povolení na rybolov určí každoročne Výbor MO SRZ Sládkovičovo a zverejní v Obežníku na príslušný kalendárny rok, sprístupní informáciu na webovej stránke MO a na informačnej tabuli v sídle organizácie.
 3. Člen, ktorý mieni vybrať povolenie na rybolov v termíne pred 15. januárom príslušnej rybárskej sezóny, môže tak urobiť len v prípade, ak pri preberaní povolenia na rybolov odovzdá bezchybne vyplnený prehľad o úlovkoch z predchádzajúcej rybárskej sezóny.
 4. Ak člen MO SRZ Sládkovičovo do 31.3. príslušného roka neuhradil členský príspevok ale naďalej chce zostať členom MO, môže uhradiť členský príspevok a cenu povolenia s ostatnými poplatkami len v prípade, ak uhradí v prospech organizácie výborom stanovený príspevok na zarybnenie. Ak príspevok na zarybnenie odmietne uhradiť, jeho vzťah k organizácii sa považuje za ukončený.

 Článok V.

Vydávanie povolení na rybolov novým členom

 1.  Osoba, ktorá sa chce stať členom SRZ a členom MO SRZ Sládkovičovo, najneskoršie do 31.3. alebo 30. 11. kalendárneho roka odovzdá osobne v sídle organizácie alebo zašle poštou vyplnenú a podpísanú žiadosť o prijatie za člena SRZ na adresu sídla organizácie, na základe ktorej bude pozvaná na školenie a k vykonaniu skúšok z rybárskeho minima.
 2. Po absolvovaní školenia, úspešnom absolvovaní skúšok a uhradení ceny povolenia a ostatných poplatkov súvisiacich s novým členstvom, záujemcovi bude vystavené povolenie na rybolov. Ak záujemca o členstvo neabsolvuje povinné školenie a preskúšanie, MO SRZ ho neprijme za člena.
 3. Vydávanie povolení na rybolov deťom od 6 do 14 rokov predchádza školenie a krátke preskúšanie. Neúspešne absolvované preskúšanie nemá vplyv na vydávanie povolenia na rybolov. Deti od 6 do 14 rokov, organizované v krúžkoch detí platia pri zápise do krúžku jednorazový poplatok (zápisné) v sume 5,- €.
 4. Vydávanie povolení novým členom mládeže od 15 do 18 rokov sa vydáva za rovnakých podmienok ako je stanovené u nových dospelých členoch v Článku V. ods. 1. . Mládež od 15 do 17 rokov, organizované v kluboch mládeže platí pri zápise do klubu jednorazový poplatok (zápisné) v sume 20,- €.
 5. Predsedníctvo výboru MO SRZ Sládkovičovo v odôvodnených môže znížiť zápisné záujemcu o členstvo až o 50% výšky zápisného.

 Článok VI.

Záverečné ustanovenia

 1. Vydávanie povolení na rybolov v podmienkach MO SRZ Sládkovičovo sa ukončí dňom 30.6. príslušného kalendárneho roka.
 2. Skupina určená na vydávanie povolení na rybolov do 31.7. príslušného roka vyhodnotí a vyúčtuje vydávanie povolení na rybolov a na najbližšom zasadnutí predsedníctva a výboru informuje členov týchto orgánov MO SRZ Sládkovičovo.
 3. Zmeny v týchto smerniciach sa vykonajú na základe prijatého vecného uznesenia Výboru MO SRZ Sládkovičovo.
 4. Táto smernica nadobúda platnosť a účinnosť dňom prijatia Výborom MO SRZ Sládkovičovo.

Sládkovičovo, 9.10.2015

Úprava Smerníc vykonaná uznesením Výboru MO SRZ Sládkovičovo č: 9/2016.

Sládkovičovo, 18.2.2016